Category: Beynəlxalq hüquq normaları

Ermənİstanın Azərbaycana hərbİ təcavüzü kontekstİndə beynəlxalq hüquqİ məsulİyyətİnİn bəzİ məsələlərİ

Giriş Müasir dövlətlərarası münasibətlər sistemdə sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması, qarşıdur­maların və silahlı münaqişələrin aradan qaldırılması, ərazitoxunulmazlığı, transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizə müasir beynəlxalq hüququnprioritetlərindən hesab olunur. Qlobal anlamda
Read More