Latest

TÖRƏDİLƏN BEYNƏLXALQ CİNAYƏTLƏRƏ GÖRƏ ERMƏNİSTANIN SİYASİ VƏ HƏRBİ RƏHBƏRLİYİNİN MÜHAKİMƏSİNİ ZƏRURİ EDƏN AMİLLƏR

Əlövsət ALLAHVERDİYEV Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. E-mail: lawyer.406@gmail.com      Qloballaşan dünyada müharibələrə münasibət necədir? Məlumdur ki, tarixin bütün dövrlərində müharibələrə münasibət birmənalı olmamışıdr. Müəyyən qruplar müharibələri təbliğ
Read More